Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016 Nr 119, str. 1) („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 7A (53-332 Wrocław), numer KRS: 0000431476.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Karol Brucko – Stępkowski (kontakt: karol.brucko-stepkowski@sbslaw.pl).
 3. Państwa dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Państwo ze strony internetowej i innych funkcjonalności teta-air.pl, a także w ramach Państwa udziału w webinarium organizowanym przez UNIT4 Polska będą przetwarzane w celu realizacji umowy na organizację i uczestnictwo w wybranym przez Państwa webinarium. Dodatkowo Państwa dane osobowe zostaną zebrane przez UNIT4 Polska sp. z o.o. na podstawie Państwa zgody, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez UNIT4 Polska sp. z o.o., a także w celach pokazywania Państwu reklam i innych wyświetlanych na stronie treści. W przypadku, gdy ze względu na nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, biorą Państwo udział w webinarium odpłatnie, Państwa dane osobowe będą dodatkowo przechowywane w celu realizacji obowiązków prawnych administratora (przechowywanie faktur).
 4. Rodzaj danych osobowych udostępnionych UNIT4 Polska sp. z o.o. określa opracowany przez UNIT4 Polska sp. z o.o. formularz rejestracji na webinarium.
 5. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a), b) i c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy UNIT4 Polska sp. z o.o., podmioty przetwarzające je na polecenie UNIT4 Polska sp. z o. o. (np. podmioty świadczące usługi na rzecz UNIT4 Polska sp. z o.o., w tym agencje marketingowe) oraz podmioty, które mają prawo dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak np. organy wymiaru sprawiedliwości.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia realizacji umowy na organizację webinarium lub do wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie, jeżeli taka zgoda została przez Państwa udzielona i stanowi ona podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych.
 9. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy na udział w webinarium, a także kontakt z Państwem w ramach udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.
 12. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.