0
(0)

Polski Ład to m.in. nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. Ustawa o PDOF), która wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 roku. Nowe przepisy prawne są tematem wielu dyskusji na temat zmian w skali podatkowej, ulgach oraz zwolnieniach od przychodów dla rodzin wielodzietnych, seniorów czy osób wracających do Polski. W jaki sposób wprowadzone zmiany wpływają na procesy związane z obsługą kadrową pracowników?

Polski Ład przynosi nowe zwolnienia podatkowe

Przepisy prawne w Ustawie o PDOF będą zawierały zdefiniowane ulgi podatkowe dla konkretnych grup pracowników. Zmiany obejmą tzw. ulgę dla dużej rodziny, zerowy PIT dla seniora oraz ulgę na powrót. Wyliczenie ulg odbywa się z uwzględnieniem kwoty 85 528 zł, stanowiącej roczny limit zwolnienia przychodów.

W ramach procedur związanych z obsługą pracowniczą, należy uwzględnić w dokumentacji zatrudnionych właściwy wniosek o zwolnienie podatkowe dla osób, które:

  • pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie pobierając emerytury,
  • wychowują co najmniej czwórkę dzieci
  • wróciły do Polski z zagranicy.

Przysługujące zwolnienia (wraz z odpowiednimi wnioskami) należy stosować w procedurach HR w procesach dotyczących rozliczenia wynagrodzeń i przychodów od umów zleceń (w tym naliczenia zaliczki podatkowej) oraz ewidencji informacji. Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej i powinny zawierać klauzulę potwierdzającą jej znajomość.

 

Kwota wolna względem przychodów z tytułu umów zleceń

Osoby świadczące pracę w oparciu o umowy zleceń bądź inne umowy cywilnoprawne będą mogły wnioskować o niepobieranie zaliczek podatkowych od osiągniętych przychodów z tego typu umów. Pozwoli to skorzystać z kwoty wolnej od podatku już trakcie roku zamiast dopiero po złożeniu zeznania podatkowego.

Możliwość ta przysługuje podatnikom, którzy:

  • osiągają dochody nieprzekraczające ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, zawartych w pierwszym przedziale skali podatkowej (30 000 zł),
  • nie uzyskują innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek (poza dochodami uzyskiwanymi od płatnika).

Wniosek ten warto zawrzeć w procedurach obsługi osób, które realizują zadania na mocy umów cywilnoprawnych oraz w ewidencjach w celu kalkulacji zaliczki podatkowej od tych przychodów.

 

Kwota wolna względem przychodów z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich

Osoby, które odbywają staż uczniowski bądź praktyki absolwenckie, będą mogły wnioskować o niepobieranie zaliczek podatkowych od uzyskiwanych z nich przychodów. Pozwoli im to skorzystać z kwoty wolnej od już w trakcie roku zamiast dopiero po złożeniu rocznego zeznania podatkowego. Szczegółowe warunki uprawniające do złożenia takiego wniosku są analogiczne do sytuacji związanej ze wspomnianymi wyżej umowami cywilnoprawnymi.

 

Nowy Ład a ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej jest uwzględniana domyślnie w trakcie naliczania zaliczek podatkowych od wynagrodzeń w sytuacji, gdy miesięczne wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł. Należy podkreślić, że osoby przewidujące wypracowanie roczne dochodu powyżej 133 692 zł, mogą wystąpić o niepomniejszanie dochodu o „ulgę dla klasy średniej”. Pozwoli to uniknąć wysokiej dopłaty do urzędu skarbowego podczas rocznego rozliczenia podatku.

Oświadczenie to należy zawrzeć w procedurach HR nt. ewidencji informacji oraz rozliczenia wynagrodzeń (w tym naliczenia zaliczki podatkowej). Warto uwzględnić również aktualizację dokumentacji papierowej i elektronicznej, udostępnianej pracownikom w celu złożenia oświadczeń podatnika, które mają wpływ na naliczenie zaliczek.

 

Stosowanie kosztów uzyskania

Zaliczka na podatek od wynagrodzeń pochodzących z umowy o pracę wiąże się z uwzględnieniem tzw. kosztów uzyskania, zazwyczaj w kwocie 250 zł. Wartość ta jest jednak zależna od oświadczenia pracownika. Większe koszty uzyskania (300 zł), przysługiwały pracownikom składającym oświadczenie ze względu na mieszkanie w miejscowości innej, niż lokalizacja zakładu pracy.

Od 2022 roku, pracownik zyska możliwość złożenia wniosku o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów. Wniosek ten należy zawrzeć w procedurach HR (ewidencja informacji), rozliczania wynagrodzeń (naliczenie zaliczki podatkowej), oraz dokumentacji elektronicznej oraz papierowej (przekazywanej pracownikom w celu złożenia oświadczeń nt. naliczenia zaliczki.

 

Jak zmieniają się dotychczasowe oświadczenia?

Nowe przepisy i regulacje zawarte Polskim Ładzie mają wpływ na dotychczasowe oświadczenia nt. zaliczki podatkowej:

  • oświadczenie nt. niestosowania zwolnienia dla osób do 26. roku życia nie musi być składane jednostkowo dla każdego roku podatkowego,
  • oświadczenie nt. opodatkowania osoby o statusie samotnie wychowującej dziecko przestaje obowiązywać,
  • oświadczenia odnośnie do pobierania zaliczki bez pomniejszania jej o kwotę zmniejszającą podatek, dotyczące przekroczenia górnej granicy pierwszego przedziału skali, przestaje obowiązywać.

Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze dostarczać Państwu bieżących informacji w zakresie nowych projektów ustaw. Dbamy o to, aby nasz system był dostosowany do nowych regulacji, co przekłada się na komfortowe wdrożenie zmian w Państwa przedsiębiorstwach i instytucjach. Szczegółowy opis na temat funkcjonalności ewidencji nowych oświadczeń w aplikacji Teta HR będą Państwo mogli znaleźć w dokumencie: Opis zmian przepisowych w 2022 roku, który opublikowaliśmy na portalu TOK.

Czy wpis był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Bądź pierwszą osobą, która oceni!